Obory a kurzy

Hudební obor:

individuální výuka: klavír, housle, zobcová a příčná flétna ,akordeon,
kytara klasická, elektrická, basová, bicí nástroje,
trubka, klarinet, saxofon, keyboard, sólový zpěv

skupinová výuka: sborový zpěv – klasický, operní, muzikál,
přípravná hudební výchova, hudební nauka,
souborová hra – pop, rock, muzikál, klasika

 

Výtvarný obor:

kresba, malba, grafické techniky, textilní techniky,
prostorové a dekorativní práce s netradičními materiály,
přípravná výtvarná výchova
samostatný obor: keramika
fotografie (klasická a digitální)

 

Taneční obor:

Do přípravné taneční výchovy jsou přijímány děti předškolního věku. Ve výuce se učí formou her a cvičení pohybovým dovednostem, správnému držení těla a prostorovému a hudebnímu cítění.
V prvním a druhém ročníku se u dětí v pohybové a taneční průpravě rozvíjí správné držení těla, zvyšuje se pohyblivost, pružnost, obratnost a koordinace. Učí se pracovat s rytmem, tempem, dynamikou a prostorem. Ve třetím až sedmém ročníku se vyučuje lidový tanec, současný tanec a klasická taneční technika. Ve výuce je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě a tvůrčí schopnosti. Zdokonalují se pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje se smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.

V rámci tanečního oboru se vyučuje také step.

 

Literárně – dramatický obor:

dramatická výchova individuální a skupinová, pohybová
práce s hlasem, textem, moderování, režie, práce s kamerou
vlastní návrh a tvorba scény, kostýmů

Školné (poplatek za pololetí) :

Po dohodě s OÚ Velké Popovice jsou poplatky za pololetí v této výši:

 • hudební obor – individuální výuka (1-2 žáci):  1.200,- Kč
 • hudební obor – skupinová výuka (3 a více žáků):  1.100,- Kč
 • výtvarný obor: 1.100,- Kč
 • keramika:  1.400,- Kč
 • dramatický obor:   1.100,- Kč
 • taneční obor:  1.100,- Kč
 • PC grafika a animace:  1.300,- Kč

Platební údaje jsou rodičům rozesílány  přes e-mail. Příjem hotovosti vyučujícími není možný. Na každé pololetí je stanoveno datum splatnosti. Pokud do tohoto data nebude platba připsána na účet školy,  bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Bude-li prodlení delší než dva týdny po době splatnosti, bude žákovi ukončena výuka a bude přijat nový žák.

Kurzy

Nově pro uchazeče o studium, kteří uspěli u přijímacích zkoušek a z důvodu naplnění kapacity školy nemohli být přijati do řádného studia, otevírá naše škola kurzy. Jde o skupinovou výuku, kdy v jedné hodině bude nejméně 5 žáků. Kurzy nemusejí začínat s výukou od prvního dne školního roku, ale až po naplnění nejnižšího počtu žáků pro hodinu kurzu.

V současné době jsou otevřeny následující kurzy:

 • kurz zobcové flétny
 • kurz kytary
 • kurz zpěvu
 • taneční kurz
 • výtvarný kurz

Výše kurzovného je stanovena na 1400 Kč za jedno pololetí.