ZUŠ Josefa Lady v době mimořádných opatření

             Epidemie viru COVID-19 ochromila chod téměř celé České republiky a naše škola v tomto není výjimkou. Po prvním týdnu vyhlášení nouzového stavu a našeho tápání, jak to bude s výukou, začali být všichni naši pedagogové v kontaktu se svými žáky a jejich rodiči prostřednictvím komunikačních aplikací (Skype, WhatsApp, Viber, e-mail apod.).

Těsně po vyhlášení nouzového stavu byly všem odeslány e-maily s platebními údaji za 2. pololetí, ve kterých byl vložen text, vysvětlující, proč požadujeme školné zaplatit i přesto, že výuka neprobíhá standardním způsobem ,a byl v něm i link na stránky školy, odkazující na zadávání úkolů pro jednotlivé obory.

Co se týká individuální výuky, naprostá většina rodičů reagovala, byla v kontaktu s vyučujícími uhradila školné i přesto, že „kontaktní“ výuka, tedy výuka ve škole, nemohla a doposud nemůže probíhat. Od kolegů z hudebního oboru mám informace, že výuka „online“ funguje v rámci možností velice dobře.

V kolektivních oborech, tj. ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru, se ozvalo na e-mail několik rodičů, kteří namítali, že platit nebudou, protože „kroužek“ neprobíhá a platby u jiných „kroužků“,které navštěvují u jiných organizací, byly upraveny nebo zcela odpuštěny. Tady bychom rádi upozornili na drobný omyl ve vnímání naší školy. Nemalá část veřejnosti bere základní umělecké školy (obecně) jako „kroužky“ tedy pouhou zájmovou činnost. ZUŠky však jsou zařazeny mezi vzdělávací instituce, je pro ně (stejně jako pro základní školy) závazný rámcový vzdělávací program (RVP) a každá ZUŠ musí mít vypracován svůj školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého musí žáci zvládnout určité množství látky, jsou průběžně hodnoceni a stejně jako v základních školách dostávají vysvědčení. Školné tedy není příspěvkem na kroužek. ZUŠ si jeho výši nemůže libovolně nastavovat, ale je vypočten podle přesně daných pravidel a použit zejména na nákup pomůcek a materiálů pro výuku. Mimoto i v této době ZUŠ platí nájmy v plné výši za taneční  sál  či za  prostory sokolovny, kde jinak probíhá výuka hudebního,literárně-dramatického a fotografického oboru.

 

Na webu MŠMT je v odkazu http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru i část, týkající se základních uměleckých škol. Uvádíme její znění:

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ

Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. Materiál naleznete zde:

https://www.asociacezus.cz/ckfinder/userfiles/files/Z%C3%A1sobn%C3%ADk%20distan%C4%8Dn%C3%ADch%20aktivit%20-%20ZU%C5%A0.pdf

  1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku

Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

  1. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy

Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

  1. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

  1. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021

Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

Uvědomujeme si, že vzniklá situace není jednoduchá jen pro nás, ale též pro rodiče. Při problémech s placením školného lze domluvit splátkový kalendář, pokud je v rodině více dětí navštěvujících naši školu nebo pokud jedno dítě navštěvuje více oborů. Také chceme ujistit všechny rodiče, že pokud  nebude dodržen termín splatnosti uvedený v e-mailu, nebudeme žádným způsobem nikoho sankcionovat. Považujeme však za důležité upozornit na to, že pokud žák nebude reagovat na zadání úkolů a vyučující nebude mít zpětnou vazbu od svých svěřenců, nebude moci těmto žákům uzavřít klasifikaci za stávající školní rok a žák jej tedy bude muset opakovat.

 Pokud bude výuka obnovena, bude problematické a velmi náročné  pro žáky, obzvláště ty menší,ale i pro pedagogy, připravit je ve velmi krátké době  tak , aby byli schopni zvládnout látku za 2. pololetí a byli dobře připraveni na postupovou zkoušku. I když při postupových zkouškách budou žáci letos vnímáni i hodnoceni benevolentněji než při standardním provozu.

Situace je pro všechny strany složitá a naši pedagogové by raději se svými žáky pracovali „přímo“. Můžeme Vám sdělit, že výuka „online“ je mnohdy složitější než přímý kontakt  a zejména učitelé kolektivních oborů mají tuto „výuku na dálku“časově náročnější.

Za naši školu přejeme všem čtenářům pevné zdraví, dobrou mysl a co nejrychlejší návrat do normálního chodu života.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ JL

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky