Facebook

Proč ZUŠ potřebuje vlastní budovu?

Proč by ZUŠ Josefa Lady po třiceti letech existence potřebovala vlastní budovu?

V roce 2020 oslaví Základní umělecká škola Josefa Lady své třicáté narozeniny. Když se osamostatnila od říčanské (tehdejší) LŠU, začínala s padesáti žáky a čtyřmi učiteli. Za dobu své existence se počet žáků zvyšoval na současných 430 a budeme žádat o navýšení na 450 žáků, což je devítinásobek proti počátečnímu stavu. Pedagogů je nyní 25 a je třeba ještě připočíst 3 provozní zaměstnance.

V začátcích měla škola své prostory (budova pošty a později velkopopovická fara). S navyšující se kapacitou však přestávaly vyhovovat, a proto bylo mezi zřizovatelem, ZŠ a ZUŠ dohodnuto, že budeme moci využívat učebny v budově ZŠ. Zpočátku při počtu žáků 100 a postupným navyšováním až ke zhruba 300 žáků v ZUŠ nebyl v podstatě problém se se Základní školou do budovy vejít. I kapacita ZŠ byla v té době nižší než v současnosti.

S přibývajícími dětmi v obou institucích však (i přes dvě přístavby budovy ZŠ) je stále obtížnější organizovat výuku. Zejména při odpoledních akcích ZŠ nebo při různých výpadcích jako například opravy nebo odstávky dodávek energií v prostorách sokolovny, přestavba ředitelny v domě lékařů apod. Někdy bylo problematické, i přes dobrou vůli a ochotu vedení ZŠ, najít volnou učebnu pro náhradní výuku a stalo se i to, že tato musela proběhnout ve sborovně ZUŠ, což ovšem není ideální, vzhledem k častému narušování hodiny kolegy, kteří přicházeli pro pomůcky k výuce. I přes tyto drobné potíže měla naše ZUŠ vždy velmi dobré výsledky.

V současnosti došlo k velkému nárůstu školou povinných dětí a i přes skutečnost, že byla v sousedních Kunicích otevřena nová ZŠ, která částečně odlehčila velkopopovické ZŠ i ZUŠ, počet dětí v obou školách stále narůstá.

Kolektivní výuka výtvarného oboru (VO) zajišťovaná v prostorách ZŠ se potýká s problémem uskladnění prostorových výtvorů. Některé techniky jsou „mokré“ a vytvořené objekty je potřeba usušit. Třída, kde se vyučuje VO, však musí být ráno připravena pro výuku žáků ZŠ. Pokud by měla ZUŠ vlastní ateliér, mohly by práce dětí zůstat na lavicích do druhého dne a před začátkem další výuky by se sklidily a třída by se připravila pro další skupinu žáků.

Pro individuální výuku, která se týká hlavně hudebního oboru (HO) jsou ideální třídy o rozměru pokoje – tedy zhruba 12-15 m2, kde má pedagog své zázemí - skříň s notovým materiálem a dalšími pomůckami pro výuku. Také akustika malých místností je lepší jak pro žáka (lépe slyší své chyby) tak i pro učitele (akustický hluk z některých nástrojů je ve velkém prostoru nepříjemný a unavující).

ZUŠ Josefa Lady v současnosti vyučuje na čtyřech místech. Část VO a HO je vyučována v ZŠ, část v sokolovně a část v domě lékařů. Taneční obor (TO) má sídlo ve Smetanově ulici. V sokolovně je též vyučován literárně dramatický obor (LDO).

V posledních letech začal fungovat smíšený soubor pod vedením pana učitele Jana Alána. V počátcích se počet členů tohoto souboru pohyboval okolo 6 – 8 žáků. V současnosti je počet jeho členů již dvojnásobný a zkušebna v prostorách sokolovny již nestačí a předpokládáme, že se tento soubor

bude dále rozšiřovat. V omezených podmínkách se s dětmi též ve velmi krátké době podařilo nacvičit muzikál „O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce“.

V těchto podmínkách žáci školu a s tím i obec skvěle reprezentují nejen v rámci okresu, ale i v celé ČR a též za jejími hranicemi. Práce žáků jsou oceňovány v mezinárodních soutěžích. Máme též žáka, který již dvakrát vyhrál ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Naše škola se tedy může pochlubit nejlepším bicistou v dané kategorii z celé ČR.

Za celou dobu existence školy byla ze strany zřizovatele několikrát snaha dílčím způsobem zlepšit prostory pro výuku ZUŠ. Díky současnému vedení obce a zastupitelům byla schválena koupě nemovitosti na Masarykově ulici ve Velkých Popovicích pro ZUŠ Josefa Lady. Po drobnějších úpravách by se v roce 2020, tedy při výročí 30 let od založení školy měla přesunout část výuky do vlastních prostor.

Z celého srdce děkujeme zastupitelům za tento úžasný dárek ke kulatému výročí ZUŠ Josefa Lady.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

Comments are closed.