Letošní školní rok byl pro ZUŠ náročný a z hlediska akcí, které naše škola pořádala nebo kterých se zúčastnila, byl asi nejnabitější za poslední roky. Již v září se naše škola prezentovala v Kamenici v rámci akce „Festival příležitostí“, kde jsme mohli školou vyučované obory představit. Výtvarný obor uzavřel výtvarnou soutěž s názvem „Detail“, vyhlášenou naší školou. Výtvarný obor též začal sbírat ocenění za práce odeslané do soutěží v předchozím školním roce. Jednalo se o soutěž „Pomáháme zvířatům“, organizovanou Toulcovým dvorem, kde naši žáci získali 3 ocenění, a z mezinárodní soutěže nazvané „Malujeme pro Afriku“ pořádané Institutem pro křesťanskou kulturu, za práce na téma „Stvoření světa“ si odnesli 6 ocenění.

V říjnu se žáci hudebního a tanečního oboru zúčastnili tradičního strančického „Festivalu řemesel a jablečných slavností“ a ve Vzorné lidové knihovně byl zahájen každoroční cyklus koncertů vystoupením pedagogů ZUŠ. Žáci výtvarného oboru získali v mezinárodní výtvarné soutěži konající se v Makedonii neuvěřitelných 11 cen. Podle výsledkové listiny byly výtvory našich žáků oceňovány nejvíce.

Listopadové dny se žáci hudebního oboru snažili lidem zpříjemnit dvěma vystoupeními – v rámci „Adventního setkání“, po kterém následoval předvánoční koncert pedagogů ve velkopopovickém kostele Panny Marie Sněžné, a prvním zimním koncertem konaným v knihovně. S tímto koncertem proběhla i vernisáž výstavy soutěžních prací výtvarného oboru. Pěvecké oddělení vystoupilo při příležitosti vítání občánků.

Prosinec se nesl v předvánočním duchu. První středu v měsíci si mohli rodiče, a nejen oni, poslechnout 2. zimní koncert v knihovně, a jako každý rok, tak i tento proběhly dvě akce na zámku Berchtold, kde naše děti vystoupily. Jednalo se o „Zvonkový průvod“ s rozsvěcením Vánočního stromu a „Živý Betlém“. Literárně dramatický obor vystoupil se svým vánočním představením. Konala se též pěvecká soutěž „Mukařovská hvězda“ na které získala naše žačka 1. místo. Výtvarný obor se zúčastnil dvou celostátních soutěží: jedna s názvem „Svět za oknem“, odkud přišlo jedno ocenění a druhá „Ryba pro Karla“.

Vystoupení naprosté většiny dětí z hudebního oboru probíhala při lednových třídních přehrávkách, konaných formou veřejných vystoupení (koncertů). Zde se prezentovali žáci, kteří z kapacitních, časových či jiných důvodů neměli možnost vystoupit na výše jmenovaných koncertech a akcích. Žáci tanečního oboru se představili se svým programem a z výtvarného oboru odeslaly děti školní kalendáře do soutěže „Kalendář 2017“ a získaly další 4 ocenění v regionální soutěži „Tříkrálové pomáhání“.

Únor přinesl okresní kola soutěží ZUŠ v hudebním oboru. Pro letošní rok se v ní z naší ZUŠ zúčastnili dva žáci a oba získali třetí místo. V době jarních prázdnin se konala hudební soutěž „Neveklovská hvězdička“. I přesto, že by si mohla užívat volna, vyjela do Neveklova žačka pěveckého oddělení v doprovodu své vyučující a odměnou za práci „navíc“ jí bylo získání první ceny. Pěvecké oddělení také slavilo úspěch v soutěži „Karlovarský skřivánek“ získáním 1. místa. Žáci hudebního oboru si připravili také krátký program pro „Ladovskou zabijačku“. Výtvarný obor vystavil v knihovně nové práce žáků a byly též odeslány práce žáků do soutěží vyhlášených Českým zahrádkářským svazem a památníkem v Lidicích. Lidická soutěž, ve které naši žáci získali čtyři ocenění, je prestižní mezinárodní soutěží, kam každoročně přijde několik tisíc prací i z hodně vzdálených krajin (např. Amerika, Čína aj.). Výtvarné práce žáků byly odeslány i do celostátní soutěže s názvem „České Švýcarsko“, ve které získaly 13 ocenění.

Koncertní vystoupení pokračovala v březnu jarním koncertem učitelů a vystoupením literárně dramatického oboru. Proběhlo též školní kolo soutěže dechových nástrojů. Z výtvarného oboru byly odeslány práce žáků do soutěží „Kraj mého srdce“, vyhlášenou ZUŠ Říčany, „Kořeny“ do Ostravy, „Posviťme si na bludičku“ do Prahy a „Požární ochrana očima dětí“ každoročně vyhlašovanou HZS v Říčanech, kde bylo v oblastním kole oceněno 11 prací, které postoupily do krajského kola, v němž z nich bylo oceněno 7 prací a v celostátním kole jsme získali 1. místo.

Duben byl ve znamení intenzivních příprav na květnový celostátní festival „ZUŠ OPEN“ a mimo to děti z hudebního oboru připravily vystoupení na pěvecké vystoupení ke Dni Romů v divadle La Fabrika, Velikonoční koncert žáků ve velkopopovické knihovně a program na „Den země“, kde, i přes velkou nepřízeň počasí, „na Radosti“ vystoupili žáci hudebního a literárně dramatického oboru.

ZUŠ také zorganizovala koncert naší kolegyně Jany Černohouzové s klavírním doprovodem v podání Lucie Valčové, jako další v sérii koncertů „Záchrana památného koncertního křídla“.

Blížící se konec školního roku se odrazil v měsíci květnu. Ve všech oborech začaly přípravy na závěrečná či absolventská vystoupení a na tradiční akce, kterých se naši žáci i pedagogové zúčastňují. Poslední dva měsíce jsou náročné pro všechny obory, ale nejvíce vystoupení a akcí je v režii hudebního oboru. Začíná série třídních přehrávek, kde stejně jako na konci prvního pololetí vystupují žáci, kteří neměli možnost vystoupit na koncertech. Konal se také 1. letní koncert v knihovně. Na zámku Berchtold v Kunicích proběhl tradiční „Sluneční návrat“, a nově komponovaný program v rámci festivalu ZUŠ OPEN, na nichž se prezentovaly všechny obory ZUŠ. Žáci výtvarného oboru odjeli na týdenní kurz do Říček v Orlických horách. Obec pořádala „Vítání občánků“ na kterém se opět představili žáci hudebního oboru.

V červnu se konaly čtyři absolventské koncerty s 10 žáky hudebního oboru. 2. letní koncert žáků a závěrečná vystoupení žáků ostatních oborů.

Na závěr si ještě dovolím malé shrnutí akcí, které organizovala naše škola nebo kterých se zúčastnila a přehled získaných ocenění. V článku jsem neuváděl všechna ocenění ani jména dětí, protože by se příspěvek příliš prodloužil a také by hrozilo, že na někoho zapomenu.

Celkem ve školním roce 2016/2017 bylo uskutečněno hudebním, tanečním a literárně dramatickým oborem 31 veřejných vystoupení nejen ve Velkých Popovicích a v našem regionu. Do těchto vystoupení nejsou započítány veřejné třídní přehrávky.

Výtvarný obor odeslal práce žáků do 14 soutěží.

Celková bilance ocenění žáků na soutěžích:

1. místo – 48

2. místo – 20

3. místo – 22

titul laureát – 60

Školní kolo soutěže dechových nástrojů – 20 ocenění

Celkově 180 ocenění.

Naše ZUŠ má 400 žáků a pokud vezmeme celkový počet těch oceněných, bezmála polovina úspěšně reprezentovala nejen naši školu, a vzhledem ke skutečnosti, že se většina soutěží konala (nejen) za hranicemi našeho regionu, tak hlavně obec Velké Popovice. Těchto výsledků dosahují naši žáci pod vedením pedagogů i přesto, že nemají, na rozdíl od jiných ZUŠ, ideální zázemí v podobě vlastní budovy.

Na úplný závěr chci z celého srdce poděkovat všem žákům za vzornou reprezentaci ZUŠ a Velkých Popovic, druhé poděkování patří pedagogickému sboru za péči věnovanou svým svěřencům a jejich přípravu a v neposlední řadě patří velké poděkování všem, kteří naši ZUŠ podporují.

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ