Informace k úplatě za vzdělávání v ZUŠ

Vážení rodiče,

 

protiepdemická opatření zasáhla téměř všechny oblasti našeho života a ZUŠ Josefa Lady není výjimkou. Věřte, že nás tento stav netěší stejně jako vás, rodiče. Pro pedagogy je vyučování v kontaktu s dětmi vždy lepší, než „na dálku“. Na druhou stranu jsme vděčni, že díky moderním komunikačním technologiím můžeme být se svými žáky v kontaktu pravidelně alespoň takto.

Někteří z rodičů, naštěstí je jich velice málo, nechtějí přistoupit na distanční způsob výuky a v souvislosti s tím odmítají zaplatit školné. Argumentují tím, že si platí za službu, kterou nedostávají, což je do určité míry pravda. Tento problém se týká zejména kolektivních oborů, tedy výtvarného, tanečního a literárně dramatického. Pro pedagogy těchto oborů je distanční výuka o mnoho náročnější, a to z důvodu, že musejí věnovat více času přípravě, natáčení instruktážních videí a ještě je pro ně někdy komplikované spojit se s celou skupinou, takže s některými žáky se spojují i mimo řádnou výuku.

Protože jsme škola, podle § 7, odst 1 – 3, Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), organizujeme tedy výuku a nikoli kroužky (pro ty je jiná specifikace v tomto zákoně), platí pro nás do jisté míry stejná pravidla, jako pro jiné vzdělávací instituce (nejblíže je ZŠ).  Základní umělecké vzdělávání je specifikováno v § 9 téhož zákona, odstavcích 1 a 2: „(1) Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základní umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

(2) Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.“

Základní umělecké školy jsou tedy, podle litery školského zákona, vzdělávací institucí, nejsou zařízeními pro volnočasové aktivity a musí se těmito zákony řídit.

Pro vzdělávací soustavu vymezuje školský zákon v § 22, odstavec 1 – 3 povinnosti pro žáky, studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků. Z tohoto paragrafu si dovolíme odcitovat z odst. 1 písmeno a): Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.“

Musíme také dodat, že na konci zákona v § 184a je pamatováno na krizové situace, kde je v odstavci 1 psáno: „Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků (…), poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.“

Odstavec 3 tohoto paragrafu pak říká: Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.“

 

Blíže organizaci výuky v ZUŠkách, specifikují: Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a Vyhláška č.70/2019 kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Pro vysvětlení těm, kteří odmítají zaplatit školné v současné situaci, jsou nejdůležitější ustanovení § 8, věnované úplatě za vzdělávání, citujeme odstavec 3), který zní: „Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2) písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.“ Tyto texty lze najít i v našem školním řádu, který je umístěn na stránkách školy www.zus-popo.net a je též závazným dokumentem. Jen pro upřesnění, tzv. školné zdaleka nepokrývá plný provoz školy a je použito zejména na pomůcky pro výuku a vybavení učeben.

Ozvali se i někteří rodiče se žádostí o odklad školného nebo možnosti splátek z důvodu snížení příjmů v této nelehké době. Vždy jsme s nimi došli k nějaké dohodě, která byla schůdná pro obě strany. Protože naše škola distanční výuku umožňuje, nemůžeme akceptovat reakce od rodičů typu „Škola neprobíhá, nic platit nebudu“. I toto jednání jsme již zaznamenali.

Také musíme upozornit ty, kteří se rozhodnou ukončit docházku do ZUŠ. Z důvodu větší poptávky po studiu, než nám umožňuje kapacita, přijímáme za odhlášené žáky ty, kteří nemohli být přijati na začátku roku a jsou „v pořadí“. Následně se může stát, že se odhlášený žák již zpět do školy nemusí dostat, z důvodu naplněné kapacity.

Rodiče, kteří z různých důvodů odhlásili své dítě v průběhu pololetí a odmítají za dané období zaplatit, by měli vědět, že pokud po nich škola nebude požadovat zaplacení školného, poruší právní předpisy, rozpočtovou kázeň, a to může být důvodem k penalizaci, která může být pro školu likvidační.

Celá situace s omezeními a distanční výukou nás velmi mrzí, velice rádi bychom učili prezenčně, nemůžeme však porušovat nařízení vlády. Nemůžeme též porušovat právní předpisy, které určují fungování vzdělávacích institucí.

Omlouváme se všem za omezení, která nejsou v naší moci změnit, prosíme za pochopení a doufáme, že se vše v co nejbližší době vrátí do normálu.

Pokud budete chtít získat podrobnější informace, případně konzultovat některé záležitosti, kontaktujte, prosím paní ředitelku na e-mail zvalent@seznam.cz nebo zástupce ředitelky na e‑mail pavel.spunda@seznam.cz pro domluvu osobní schůzky. Vyhrazen je čtvrtek od 10:00 do 17:00, ale po předchozí dohodě lze i v jiné dny.

 

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

Celé znění školského zákona a výše jmenovaných vyhlášek jsou k dispozici na www.zakonyprolidi.cz